Platební a stornovací podmínky a podmínky studia

1. Přihlášku do kurzů můžete podat elektronicky nebo osobně v PRIMA jazykovém studiu. Po uzavření smlouvy (zaslání závazné přihlášky) Vám zpětně potvrdíme rezervaci místa v kurzu. Definitivní zařazení do kurzu provádíme teprve po obdržení platby.

2. Přihlášky jsou zařazovány v pořadí, ve kterém přišly. Počet míst je omezen. Při zaplňování kurzů mají přednost ti zájemci, kteří již uhradili platbu v plné výši nebo alespoň zálohu ve výši 50% z ceny kurzu.

3. Účastník je povinen uhradit kurzovné za pololetí (skupinové kurzy) nebo čtvrtletí (individuální výuka) v plné výši nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu. V případě potřeby se lze dohodnout i jinak.

4. V případě individuální výuky je účastník povinnen odebrat veškeré předplacené hodiny během čtvrtletí. V případě, že si účastník v tomto období hodiny nevybere, propadají bez náhrady.

5. Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé svévolné poškození zapůjčených materiálů nebo pronajatých prostor.

6. Při stornování přihlášky jsou uplatňovány tyto stornovací podmínky:

doba stornování přihláškystornovací poplatek
více než 30 dnů před zahájením kurzu25 % z ceny kurzu
30 - 15 dnů před zahájením kurzu50 % z ceny kurzu
14 - 7 dnů před zahájením kurzu75 % z ceny kurzu
méně než 6 dnů před zahájením kurzu100 % z ceny kurzu

7. Veškeré odhlášky je nutno podat písemně osobně na uvedené adrese či poslat doporučeně ihned po vzniku důvodu ke zrušení účasti na kurzu. Pro výpočet storna je rozhodující datum poštovního razítka na odeslané zprávě. Telefonické odhlášení je informativní a musí po něm vždy následovat písemné.

8. Storno-poplatky se neplatí, vyšle-li přihlášený za sebe plně informovaného náhradníka.

9. Při neúčasti na kurzu, případně jeho přerušení z důvodů na straně účastníka, se kurzovné nevrací, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou písemně jinak. V případě, že klient nebude schopen se zúčastnit kurzu ve sjednaném termínu z vážných důvodů (nemoc, vážné rodinné důvody apod.), bude mu nabídnuta účast v náhradním termínu nebo na jiném typu kurzu se započítáním uhrazené části platby a bez jakýchkoli storno-poplatků. Uhrazenou platbu lze převést na jinou osobu, případně i do následujícího kalendářního roku.

10. Pořadatel jazykového kurzu si vyhrazuje právo zrušit kurz před jeho zahájením v případě, že počet přihlášených účastníků je nižší než minimální počet. V takovém případě bude platba neprodleně vrácena ve 100% výši.

11. PRIMA jazykové studio neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorech.